لحظات

چه زود دل می بندیم و چه دیر دل می کنیم

چه زود می رنجیم و چه دیر می بخشیم

چه زود اشک می ریزیم و چه دیر می خندیم

چه زود می سوزیم و چه دیر می سازیم

چه زود ناامید می شویم و چه دیر امیدوار

چه زود آشفته می شویم و چه دیر آرام

چه زود فراموش می کنیم و چه دیر یادآوری

چه زود زندگی می کنیم و چه دیر می فهمیم!

/ 3 نظر / 15 بازدید
ﺁﺳﻴﻪ

ﺯﻭﺩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﻳﺮ ﻣﻴﺸﻦ...

وارش مهر

و این مثنوی تلخ این زمانه است...........

انسان

[دست]عالی