لحظه ها

چطور با خودتان کنار آمدید ؟!!!!

سوالی است که هر لحظه با تمام وجود از ثانیه ها می پرسم که چطور با خودتان کنار آمدید تا لحظه هایم را از من بربایید ، لحظه های تکرارناپذیری که دیگر شروع ندارند ، که گم می شوند میان هیاهوی این  زندگی کسالت بار ماشینی ...
گاه با خودم می گویم شاید اگر  می ماندند؛ دلتنگی معنایی نداشت، اشک، تنهایی ،سکوت مفهوم نداشت و ما می ماندیم و  تکرار ملالت بار روزها ...

 

 

 برداشتی از پست زیبای دوست خوبم م.ن.آزادانی

/ 6 نظر / 34 بازدید
تینا

[ناراحت]

م.ن.آزادانی

سپاسگزار از لطف بی پایانتون مهندس [گل]

[گل]

رها

برای لحظه های از دست رفته سکوت اختیار مینُمویم[خنثی]

تینا

بسیار زیبا ، آفرین [دست]